MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH

Chi nhánh Mailiao (Yunlin) (VML)

Địa chỉ: 雲林縣麥寮鄉表福路三號
No.3 Biaofu Road, Mailiao Township, Yunlin County
Điện thoại:05-693-0115
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Tainan (VTN)

Địa chỉ: 台南市北區北忠街68號
No. 68, Beizhong St., North Dist., Tainan City 70449, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:06-223-8369
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Guantian (Tainan) (VGT)

Địa chỉ: 台南市官田區勝利路106號
No.106, Shengli Rd., Guantian Dist., Tainan City 720, Taiwan
Điện thoại:06-579-5913
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Kaohsiung (VKH)

Địa chỉ: 高雄市新興區八德一路380號
No. 380, Bade 1st Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 80050, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:07-2351772
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Qianzhen (Kaohsiung) (VQZ)

Địa chỉ: 高雄市前鎮區和誠街151號1樓
1 F, No. 151, Hecheng St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 80668, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:07-812-2971
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Renwu (Kaohsiung) (VRW)

Địa chỉ: 高雄市仁武區仁祥街87號1樓
1 F, No.87, Renxiang St., Renwu Dist., Kaohsiung City 814, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:07-371-9513
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Pingtung (VPT)

Địa chỉ: 屏東市光復路156之1號
No. 156-1, Guangfu Rd., Pingtung City, Pingtung County 90078, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:08-733-9760
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00