MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH

Tổng công ty VNEX Taipei

Địa chỉ: 台北市中山區雙城街18巷11之1號1樓
1F, No. 11-1, Lane 18, Shuangcheng Street, Zhongshan District,  Taipei City 10460, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:02-2595-7900
Fax: 02-2595-8589
Thời gian mở cửa: 09:00-20:00
(T7, CN & ngày lễ: 11:00-20:00)
 

Chi nhánh Xinzhuang (New Taipei) (VHY)

Địa chỉ: 新北市新莊區自立街84號
No. 84, Zili Street., Xinzhuang District, New Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:02-2276-8591
Fax: 02-2276-8592
Thời gian mở cửa: 09:00-21:00
 

Chi nhánh Shulin (New Taipei) (VSL)

Địa chỉ: 新北市樹林區中正路608號
No. 608, Zhongzheng Road, Shulin District, New Taipei City 23867, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:02-2688-0725
Fax: 02-2688-0726
Thời gian mở cửa: 09:00-21:00
 

Chi nhánh Taoyuan 2 (VTY2)

Địa chỉ: 桃園市桃園區延平路10號(桃園後火車站)
No.10, Yanping Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan
Điện thoại:03-361-2981
Fax: 03-361-2982
Thời gian mở cửa: 09:00-21:00
 

Chi Nhánh Pingzhen (Taoyuan) (VPZ)

Địa chỉ: 桃園市平鎮區南豐路216號
No. 216, Nanfeng Road, Pingzhen District, Taoyuan City 32459, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-419-2165
Fax: 03-419-2185
Thời gian mở cửa: 09:00-21:00
 

Chi nhánh Neili (Taoyuan) (VNL)

Địa chỉ: 桃園市中壢區吉林路68-3號1樓
1 F, No. 68-3, Jilin Road, Zhongli District, Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-435-1852
Fax: 03-435-1832
Thời gian mở cửa: 09:00-21:00
 

Chi nhánh Luzhu 1 (Taoyuan) (VLC)

Địa chỉ: 桃園市蘆竹區南山路1段76號
No. 76, Section 1, Nanshan Road., Luzhu District, Taoyuan City 33861, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-212-0230
Fax: 03-212-0010
Thời gian mở cửa: 09:00-21:00
 

Chi nhánh Zhongli (Taoyuan) (VZL)

Địa chỉ: 桃園市中壢區元化路2-6號1樓
1F, No. 2-6, Yuanhua Road, Zhongli District, Taoyuan City 32043, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-425-1381
Fax: 03-425-1382
Thời gian mở cửa: 09:00-21:00
 

Chi nhánh Zhubei (Hsinchu) (VCB)

Địa chỉ: 新竹縣竹北市仁愛街92-1號1樓
1 F, No. 92-1, Ren'ai Street, Zhubei City, Hsinchu County 30241, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-555-8519
Fax: 03-555-8523
Thời gian mở cửa: 08:00-21:00