Send Money to Philippines or Vietnam(3 times) and avail free service charge on your 4th remittance. Applicable to Linkou Service Station only.
Ngày đăng:2019-10-31


Send Money to Philippines
Chuyển tiền về Việt nam

 
1. Send money to the Vietnam (3 times) and avail free service charge on your 4th remittance.
    Chuyển tiền về Việt Nam (3 lần) được miễn cước phí chuyển tiền trong lần thứ 4.
2. Applicable to any type of remittances.
    Áp dụng cho mọi hình thức chuyển tiền
3. Free service charge is equivalent to NT300 value, excess amount will be shouldered by the Sender.
    Miễn cước phí dịch vụ lên tới 300NT, nếu vượt quá số tiền này người chuyển sẽ tự chi trả thêm.
4. Non-convertible & non-refundable to cash.
    Không quy đổi hay trả lại bằng tiền mặt.
5. EEC will not be liable in case of loss of stamp card.
    EEC sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mất phiếu tích điểm.
6. Applicable to Linkou Service Station only.
    Chỉ áp dụng tại chi nhánh Linkou.
7. This promo is not applicable to EEC agents.
    Chương trình này không áp dụng cho các đại lý của EEC
8. This promo is valid from Nov. 1, 2019 until March 31, 2020.
    FREE SERVICE CHARGE FEE can be use until April 30, 2020
    Chương trình này có hiệu lực từ 1/11/2019 đến 31/3/2020
    Chương trình miễn cước phí chuyển tiền vẫn được áp dụng tới 30/4/2020

9. Promo item will still be given to every remittance except on free of charge remittance transaction.
    Quà tặng sẽ được tặng cho khách hàng tới chuyển tiền, không áp dụng cho những trường hợp được miễn cước phí chuyển tiền
 
Giới thiệu trang này đến Facebook  Chia sẻ với bạn bè